معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا عاطفی

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   عاطفی

پست الکترونیکی : mr_atefi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدرضا عاطفی
محمدرضا عاطفی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^